maesotpost.com

 

     
 

แม่สอดโพสต์ดอทคอม

 
 


โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555

 
     
     
 

          
          อ.แม่สอด – ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีนายกรรณ กัณฑ์นิล ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายถิรยุทธ ฉันดิกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ ยศบรรเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เด็กนักเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 500 คน
 
          นายชัยรัตน์ ยศบรรเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 ขึ้นก็เพื่อชี้แจงแนวนโยบายด้านการจัดการศึกษา ของผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด อีกทั้งยังชี้แจงนโยบายการบริหารแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการบริหารงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้เพื่อให้ครูประจำชั้นและผู้ปกครองได้มีโอกาส ร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักเรียน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายชมรมผู้ปกครอง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนด้วย
           

 
     
   
 
 
 
 
Online:  3
Visits:  1,411,653
Today:  1,030
PageView/Month:  18,143