maesotpost.com

 

     
 

แม่สอดโพสต์ดอทคอม

 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  จัดกิจกรรมโครงการ  ฝึกจิตสมาธิ  สำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย

 
   
 

          
          อ.แม่สอด – เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 55 นายชัยรัตน์  ยศบันเทิง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกจิตสมาธิ  สำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย  เพื่อให้เกิดช่วงความสนใจที่จะเรียนรู้  และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้นานขึ้น  โดยมีพระวิทยากรจากวัดสุนทรีกาวาส (วัดป่าใหม่)  เป็นผู้แสดงธรรมเทศนา  และฝึกให้เด็กทำสมาธิแบบง่าย  และมีเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 234 คน  ที่อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวัดชุพลคีรีอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
 
          นายชัยรัตน์  ยศบันเทิง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกจิตสมาธิ  สำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย  ก็เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำสมาธิ  อีกทั้งยังเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาด้านอารมณ์  และจิใจที่ดีงาม  รวมไปถึงทำให้นักเรียนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัย  และยังเป็นการให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน  และการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ มีช่วงความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมได้นานยิ่งขึ้นด้วย

 
           
 


       “ การฝึกจิตนั่งสมาธิในเด็กระดับปฐมวัย เน้นให้เด็กเกิดการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา  เด็กจะเกิดองค์ความรู้ สามารถคิดได้ด้วยตนเอง  มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ มีจิตใจที่ดีงาม และเกิดช่วงความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยาวขึ้น  มีพฤติกรรมที่อ่อนโยน กิริยามารยาทเรียบร้อย มีคุณธรรมชั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัย “  นายชัยรัตน์  ยศบันเทิง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กล่าว

 
         
   
 
 
 
 
Online:  17
Visits:  1,391,234
Today:  1,073
PageView/Month:  22,084